Mun ar deidhinn

Comann Litreachas Ghlaschu

Mar a tha soilleir bhon ainm, ‘S Comann Litreachais a th’ annain.

’S e lìonra a th’ ann an Comann Litreachas Ghlaschu. An taobh a-staigh an lìonra seo, tha cothrom aig Gàidheil Ghlaschu is caraidean na Gàidhlig beatha litreachail a’ bhaile mhòir a leasachadh.

Tha an comann a’ toirt ri chèile nan daoine aig a bheil ùidh ann an litreachas na Gàidhlig agus nan daoine aig a bheil ùidh ann an cùrsaichean litreachais. Bho àm gu àm, bidh ùghdair air aoigheachd aig buill a’ chomainn rè nan coinneamhan mìosail; agus, cuideachd, bidh blogaichean ann a bhios a’ toirt chothroman dha na buill de Chomann Litreachas Ghlaschu na beachdan aca air foillseachaidhean sa Ghàidhlig is sa Ghaeilge a chur an cèill.

Advertisements